Stand

By Savannah Tribune | September 20, 2017

Savannah Civic Center

By Savannah Tribune | September 20, 2017

Beverly Carter

By Savannah Tribune | September 20, 2017